Array
 • enel
 • Οροί χρήσης

  Το παρόν αποτελεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mayazoulovits.gr της Εταιρείας  ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΣΤΥΛ. ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ- ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ  με έδρα Κηφισιά Αττικής,  Κυριαζή 14 -16 με ΑΦΜ: 133444282 (στη συνέχεια αναφερόμενης ως «η Εταιρεία») .

  Το www.mayazoulovits.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας για να συνάπτει «συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με το Ν.2251/94, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.mayazoulovits.gr  (στο εξής: η Ιστοσελίδα) και να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των συναλλαγών που γίνονται μέσω της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας σχετικώς τους χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

  Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

   

  2)ΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

  Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά προϊόντος είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό (account) στην  Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό του καθώς και για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Η Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε τυχόν ζημία της Εταιρείας ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την αθέμιτη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Χρήστη άτομα.
  Ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι αληθείς, ακριβείς και έγκυρες.

  Ο Χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου.

  O Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 χρονών και είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα συμφωνία καθώς επίσης και να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αυτής υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στους παρόντες όρους.

  Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση αυτής της ιστοσελίδας (καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού του Χρήστη από άλλους, συμπεριλαμβανομένων – χωρίς περιορισμούς – ανηλίκων που διαμένουν με το Χρήστη).

   

  3) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του Χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

  Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

  Η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει εγκαίρως τον Χρήστη περί της μη διαθεσιμότητάς τους.  Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

  Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, την προώθηση ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της ιστοσελίδας και του περιεχόμενού της, δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη (iii) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστη ο Χρήστης, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Ιστοσελίδας, ή (iv) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστη ο Χρήστης, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του Χρήστη, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

   

   

  4) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣΗΜΑ

  Η Εταιρεία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων).  Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.  Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, καταφόρτωση (downloading), χρήση χωρίς άδεια, πώληση, μεταπώληση ή καθ’ οιονδήποτε εκμετάλλευση συνόλου ή μέρους του  περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

   

  5) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους του ν.2472/97, αποκλειστικά από την Εταιρεία και αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών (φορολογικών), την αποστολή στον οριζόμενο από τον Χρήστη ως παραλήπτη και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων). Ο Χρήστης δίνει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο γίνεται χρήση τους από τις εταιρείες μεταφοράς των προϊόντων. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και αποδέχεστε τη χρήση του email σας με σκοπό την αποστολή σε σας διαφημιστικού υλικού, newsletter και προσφορών, και Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο email info@mayazouovits.gr Τα τηρούμενα στοιχεία των Πελατών δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  6) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer) που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ασφαλών on-line εμπορικών συναλλαγών. To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mayazoulovits.gr. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

  7) COOKIES

  Όπως τα περισσότερα websites στο διαδίκτυο, έτσι και στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να βελτιώνονται οι προσφερόμενες δυνατότητες και η εμπειρία πλοήγησης του Χρήστη. Χρησιμοποιούνται cookies μόνο για το όνομα του Χρήστη και τα προϊόντα που έχει επιλέξει για την παραγγελία του ώστε να μην χαθούν πληροφορίες σε περίπτωση αποσύνδεσής του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Πελάτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Πελάτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο Πελάτης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  Ο Χρήστης μπορεί, εφόσον προτιμά, να αποκλείσει ορισμένα ή όλα τα cookies, όπως επίσης να σβήσει τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον υπολογιστή του, ωστόσο έτσι μπορεί να απολέσει ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να αλλάξει τις παραμέτρους εμπιστευτικότητας του προγράμματος πλοήγησης. Έχουν αναπτυχθεί επίσης από τρίτους φορείς, προγραμματιστικά εργαλεία που επιτρέπουν να απενεργοποιείται η συλλογή και χρήση των δεδομένων.

  Λεπτομέρειες για τα Cookies

  Οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους χρησιμοποιούν cookies για πιο άνετη και ευχάριστη πλοήγηση. Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να σας «θυμάται», είτε για τη διάρκεια της επίσκεψής σας (με τα «cookies συνεδρίας») είτε σε κάθε σας επίσκεψη (με τα «μόνιμα cookies»).

  Τα cookies μπορεί να έχουν διάφορους ρόλους. Σας επιτρέπουν την αποτελεσματική πλοήγηση στις σελίδες, τη διατήρηση των προτιμήσεών σας και γενικότερα την πιο άνετη και ευχάριστη χρήση του ιστοτόπου. Τα cookies επιταχύνουν και διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Αν ένας ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies, σας θεωρεί νέο χρήστη. Για παράδειγμα όποτε αλλάζετε σελίδα, όταν κλείνετε ένα μενού και περνάτε σε άλλη σελίδα, δεν θυμάται την επιλογή σας και στην επόμενη σελίδα, σας ξαναεμφανίζει το μενού ανοιχτό.

  Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να εμφανίζουν πιο στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα, ή να προωθούν προϊόντα με βάση για παράδειγμα, τον τόπο όπου βρίσκεστε, ή/και τις συνήθειές σας στην πλοήγηση.

  Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε («first party cookies») ή να τοποθετούνται από άλλους ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο μέσω της σελίδας που βλέπετε («third party cookies»).

  8) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

  Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε . Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μελών, η  Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

   9) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

  1. Οι Χρήστες υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον υπεύθυνο της Ιστοσελίδας οιοδήποτε πρόβλημα ή/και παράπονο ή/και υπόδειξη ή/και παρατήρηση που τυχόν ανακύπτει λόγω της χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
  2. Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.
  3. Η Ιστοσελίδα/το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο Χρήστη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

   

  10) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  • Επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο Καλάθι Αγορών.
  • Επιλέγετε από το Καλάθι Αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε.
  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τα στοιχεία της εταιρείας/ πελάτη, τα στοιχεία τιμολόγησης, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.
  • Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.
  • Πληρωμή από Χρήστη (εφόσον αυτή δεν συμφωνείται με αντικαταβολή).
  • Αποστολή επιβεβαιωτικού email προς Χρήστη από Εταιρεία με βασικά στοιχεία ολοκληρωμένης παραγγελίας.

   

  11) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

  Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

   

  12) ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα, συμπληρώνοντας το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δήλωση υπαναχώρησης και αποστέλλοντας το (με τρόπο ή μέσο που να επιδέχεται απόδειξη αποστολής, π.χ. συστημένη επιστολή) μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν στη διεύθυνση ΚΥΡΙΑΖΗ 14-16, 145 62,  ΚΗΦΙΣΙΑ Αθήνα, σύμφωνα και με τις επόμενες παραγράφους.

  Στην περίπτωση επιστροφής, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. δελτίο αποστολής, απόδειξη κλπ). Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους θα επιστρέφεται στον Χρήστη με δαπάνη του.

  Επίσης έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε ένα προϊόν αγορασμένο από το eshop και στα καταστήματα της εταιρίας (Κηφισιά και Ναύπλιο).

  Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς εμάς, βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη.

  Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

  Σε περίπτωση πάντως που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος επιβαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρεία.

  13) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

  Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών.

  14) ΤΡΟΠΟΙ

  Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

  Α. Με ηλεκτρονική πληρωμή.

  Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  eCommerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit(Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Στην ηλεκτρονική πληρωμή έχετε την δυνατότητα να τριών δόσεων για αγορές άνω των 300€.

  Β. Με αντικαταβολή με μετρητά κατά την παραλαβή των προϊόντων.

  Γ. Μέσω Paypal

  Η πληρωμή με τη μέθοδο της αντικαταβολής δεν είναι δυνατή όταν η παραγγελία παραδίδεται στο εξωτερικό.

  Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται δίπλα από κάθε προϊόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

  15) ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  Η Εταιρεία παραδίδει παραγγελίες στην Ελλάδα και τις χώρες εντός Ε.Ε.

  Η παράδοση της παραγγελίας σας στην Ελλάδα γίνεται το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της φόρμας παραγγελίας σας όταν το προϊόν υπάρχει σε διαθεσιμότητα, από την εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που μας ορίζετε στη φόρμα παραγγελίας. Όταν το προϊόν φτιάχνετε κατόπιν παραγγελίας ο χρόνος παράδοσης ποικίλλει. Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνετε σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (επωνυμία εταιρείας, όροφο, αριθμό γραφείου κλπ), όπου τούτο χρειάζεται. Για λόγους ασφάλειας συναλλαγών, μπορείτε να παραλαμβάνετε τα προϊόντα που αγοράσατε μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας στον υπάλληλο της ως άνω εταιρείας ταχυμεταφορών.

  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων, θα γίνεται προσπάθεια ενημέρωσής σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

  Το κόστος μεταφορικών και ο χρόνος παράδοσης εντός Ελλάδας και διαμορφώνεται ως εξής:

  • Εντός Αττικής –  3 ευρώ – ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 5 εργάσιμες μέρες
  • Χερσαίοι προορισμοί εκτός Αττικής –  4 ευρώ   –  ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 5 εργάσιμες ημέρες
  • Νησιώτικοι προορισμοί – 4 ευρώ –  ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 5  εργάσιμες ημέρες
  • Στις παραπάνω τιμές εμπεριέχεται ο ΦΠΑ.
  • Το κόστος μεταφορικών για χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 10 ευρώ – ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 7 εργάσιμες ημέρες
  • Το πόσο που θα υπολογισθεί με βάση τα παραπάνω εμφανίζεται, μετά το login αφού δώσετε τα στοιχεία παραγγελίας, δηλώνοντας τον τόπο αποστολής.

   

  16) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  Εφαρμοστέο δίκαιο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

  Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική.

  Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επιδρά στην εγκυρότητά των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.

  Η επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

   

   

   

   

   

   

  Κλείσιμο Χ

  Υλικό

  Χρώμα

  Τιμή